اریکسون

سایت یابی برای پروژه ایرانسل۱۳۰ سایت در استانهای جنوبی کشور.
عملیات عمرانی سایتهای ایرانسل۱۱۰ سایت در استانهای جنوبی کشور.
عملیات نصب تجهیزات مخابراتی۵۵ سایت در استانهای جنوبی کشور.
تعمیرات و نگهداری شبکه همراه اول شمال استان تهران ۶۷۰ BTS
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص NPO 6تیم.
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص ۱۲ تیم.
تامین نیروی مانیتورینگ شبکه