گسترش و توسعه تجهیزات مخابراتی

پروژه گسترش و توسعه تجهیزات سایت های مخابراتی
محور پروژه های گسترش تجهیزات سایت های مخابراتی بر اساس اصلاحات و تنظیمات شبکه تلفن همراه صورت می پذیرد. در اینگونه پروژه ها، با توجه به نیاز شبکه ،تغییراتی در طرح یا تجهیزات سایت های موجود صورت میگیرد و همچنین در مواردی که تجهیزات موجود در سایت های مخابراتی بعد از نصب، به دلایل مختلفی از جمله: عوامل طبیعی ،آتش سوزی ونگهداری نامناسب آسیب می پذیرند و به نیاز به بازسازی دارند تیم های متخصص باارایه راه حل های مناسب به بازسازی سایت میپردازد.

اهداف پروژه
بهبود کیفیت شبکه و افزایش راندمان شبکه برای دستیابی به نیازهای مشتریان
تصحیح طرح سایت ها با راندمان پایین
جایگزین کردن تجهیزات فرسوده
بهینه سازی شبکه
افزایش ظرفیت

لیست فعالیت های انجام شده در این پروژه:
•تغییر در ارتفاع و زاویه ی آنتن ها
•تعویض فیدر سایت ها
•اضافه کردن کابینت BTSو یاآنتن به سایت های موجود
•افزایشTRX
•پیاده سازی و نصبCow site
•جایگزین کردن تجهیزات فرسوده موجود در سایتها
•تغییر ساختار سایت و فعالیت های مرتبط به آن
•ارائه طرح جدید برای تغغیر طرح سایت ها با توجه به نیاز شبکه و اجرای آن
•ارایه راحل های مناسب برای کارایی شبکه