ایمن سازی سایت های مخابراتی

سایتهای مخابراتی، در برگیرنده اجزا و تجهیزات گران بهایی هستند که کارایی بهینه آنها، فقط در سایه ایجاد امنیت و محدودیت دسترسی به آنها میسر خواهد بود.


اکثر سایت های موجود، صرفاً توسط فنس های ساده و ضعیفی احاطه گردیده اند که از بازدارندگی کافی برای تضمین امنیت سایت، بی بهره اند. امروزه به طور روزافزونی شاهد دخول غیر مجاز افراد فرصت طلب به محیط سایت ها، و ایجاد خسارت و دزدی از آنها، و تحمیل هزینه های هنگفتی به اپراتورها و حتی جامعه هستیم.

شرکت نماد، افتخار دارد که متناسب با شرایط جوی و محیطی هر سایت، راه حلهای سریع و متفاوتی به منظور افزایش ضریب امنیت آنها ارایه نماید. پروژه های مشابهی در سراسر کشور اجرا گردیده اند که کاهش هزینه ناشی از اینگونه تخریب ها و رضایت مشتری، فقط بخشی از دستاوردهای آن بوده است.