تعمیر و نگهداری شبکه های موبایل و وایمکس

خدمات تعمیر و نگهداری شبکه های موبایل و وایمکس
دامنه شمول اینگونه خدمات، مشتمل بر تعمیر و رفع خرابی تک تک اجزای شبکه، اعم از BTS و BSC و ملحقات مربوطه، و خطوط و ابزارهای انتقال بین آنها، و همچنین انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه، منطبق با استانداردهای شبکه و اپراتور، و دربرگیرنده کلیه تجهیزات جانبی همچون ژنراتور، کانکس، دستگاههای تهویه و تجهیزات تامین برق و غیره می باشد.


رفع خرابی ها در پی اعلام آلارم ها و ازکارافتادگی های مشاهده شده در شبکه، انجام می پذیرند. بازدیدهای دوره ای نگهداری پیشگیرانه نیز مطابق با جداول بازدید دورهای مد نظر کارفرما، انجام می گیرند. کلیه خدمات نگهداری، در چارچوب برنامه ها و محدودیتهای زمانی مورد توافق، و منطبق با استانداردهای مورد نیاز مشتری، ارایه می گردند.