هواوی

تعمیرات و نگهداری BTS/WIMAX/Tx/IPBB/MGW/BSC شبکه ایرانسل در استان تهران
تعمیرات و نگهداری مترو سایتهای ایرانسل در استان تهران