ایرانسل

سایت یابی۱۸۸ سایت مشکل در سراسر کشور.
جابجایی و نصب مجدد ۱۲۵سایت در سراسر کشور.
ساخت کلید در دست ۵۲ سایت BTS جدید
ساخت کلید در دست ۳۵ سایت Wimax جدید
عملیات ترمیمی ساختمانی ۳۰ سایت.
دیوار چینی به دور سایتهای مخابراتی۱۳۰ سایت.
آرایش دهی به کابل های مراکز سوییچ.
نصب لینکهای جدید در مراکز سوییچ.