نوکیا زیمنس

تعمیرات و نگهداری شبکه همراه اول شمال استان تهران ۶۵۲ BTS
افزایش ظرفیت و گسترش شبکه همراه اول ۱۶۰ BTS
رفع ایرادهای سایت های همراه اول ۳۵۰ BTS
بازدید و جمع آوری اطلاعات انتقالی شبکه همراه اول ۲۰۸۱ BTS
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص NPO 6تیم.
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص ۱۲ تیم.
تعمیرات و نگهداری شبکه ایرانسل در استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان
تعمیرات و نگهداری شبکه ایرانسل در استان تهران
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص در استانهای خراسان رضوی و سمنان
نگهداری کانکس و سیستم برق رسانی به تمام BSC های نوکیا در شبکه ایرانسل