مدیریت پروژه

توانمندی های مدیریت پروژه
شرکت نماد، به عنوان مجموعه ای پروژه محور، همواره کوشیده تا پروژه هایش را منطبق با استانداردها و متدهای مدیریت پروژه به انجام رسانده، و از رعایت سه گام زیر اطمینان حاصل نماید:

۱- برنامه ریزی: که در مرحله اول شامل تعریف دامنه و مسئولیتهاست، مرحله دوم، زمان بندی و تحلیل زمان و منابع را در بر می گیرد. مرحله سوم برآوردی از هزینه و بودجه به دست می دهد و مرحله چهارم نیز شامل تحلیل ریسک و آماده سازی پاسخهای متناسب می باشد.

۲- پایش و کنترل: که در مرحله اول اندازه گیری عملکرد را شامل می شود و در مرحله دوم به شناسایی و بررسی هر انحراف معنی داری از خط مبنای پروژه می پردازد. مرحله سوم به توافق بر سر اقدامات اصلاحی پرداخته و در مرحله چهارم از تامین اهداف و حصول دستاوردهای پروژه، اطمینان حاصل می گردد.

۳- گزارش دهی: در گزارشات، مقدار پیشرفت کار، مراحل در حال انجام، کارهای باقیمانده، مشکلات غیر مترقبه و وضعیت عمومی پروژه منعکس می گردند و در قالبهای مورد نیاز مشتری ارایه می گردند