پروژه‌ها

نقش اول کیفیت
تعمیرات و نگهداری شبکه همراه اول شمال استان تهران ۶۷۰ BTS
تامین و مدیریت نیروی انسانی ۵ متخصص BSC
جایگزینی(Swap) سایت های همراه اول
تامین و مدیریت نیروی انسانی ۶ متخصص NPO
تامین و مدیریت نیروی انسانی ۱۲ دکل کار متخصص

نوکیا زیمنس
تعمیرات و نگهداری شبکه همراه اول شمال استان تهران ۶۵۲ BTS
افزایش ظرفیت و گسترش شبکه همراه اول ۱۶۰ BTS
رفع ایرادهای سایت های همراه اول ۳۵۰ BTS
بازدید و جمع آوری اطلاعات انتقالی شبکه همراه اول ۲۰۸۱ BTS
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص NPO 6تیم.
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص ۱۲ تیم.
تعمیرات و نگهداری شبکه ایرانسل در استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان
تعمیرات و نگهداری شبکه ایرانسل در استان تهران
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص در استانهای خراسان رضوی و سمنان
نگهداری کانکس و سیستم برق رسانی به تمام BSC های نوکیا در شبکه ایرانسل

ایرانسل
سایت یابی۱۸۸ سایت مشکل در سراسر کشور.
جابجایی و نصب مجدد ۱۲۵سایت در سراسر کشور.
ساخت کلید در دست ۵۲ سایت BTS جدید
ساخت کلید در دست ۳۵ سایت Wimax جدید
عملیات ترمیمی ساختمانی ۳۰ سایت.
دیوار چینی به دور سایتهای مخابراتی۱۳۰ سایت.
آرایش دهی به کابل های مراکز سوییچ.
نصب لینکهای جدید در مراکز سوییچ.

اریکسون

سایت یابی برای پروژه ایرانسل۱۳۰ سایت در استانهای جنوبی کشور.
عملیات عمرانی سایتهای ایرانسل۱۱۰ سایت در استانهای جنوبی کشور.
عملیات نصب تجهیزات مخابراتی۵۵ سایت در استانهای جنوبی کشور.
تعمیرات و نگهداری شبکه همراه اول شمال استان تهران ۶۷۰ BTS
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص NPO 6تیم.
تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص ۱۲ تیم.
تامین نیروی مانیتورینگ شبکه
جایگزینی(Swap) سایت های شبکه ایرانسل

هواوی
تعمیرات و نگهداری BTS/WIMAX/Tx/IPBB/MGW/BSC شبکه ایرانسل در استان تهران
تعمیرات و نگهداری مترو سایتهای ایرانسل در استان تهران

رایتل
سایت یابی در استان تهران.

مبین نت
تعمیرات و نگهداری شبکه مبین نت با ۴۴۸ سایت وایمکس در استان¬های تهران، کرج ،گلستان و مازندران.