جابجایی سایت های مخابراتی

<پروژه جابجایی
در این نوع پروژه ها، یک سایت مخابراتی به دلیل مشکلاتی که از جانب مالک سایت مطرح گردیده، یا به دلیلمقتضیات جدید فنی و رادیویی، یا ملاحظاتی از این دست، از محل فعلی خود به محلی دیگر منتقل میشود. برای این منظور، فرایندی در سه مرحله به شرح زیر انجام میگیرد:


۱- سایت یابی : فرایند مکان یابی محل جدید، به شکل کامل و به گونه ای انجام می پذیرد که حاصل آن، نه تنها برآورنده تمامی نیازهای فنی باشد، بلکه مرتفع سازنده آن دسته مشکلاتی گردد که محل قبلی را از قابلیت انتفاع، ساقط گردانیده است.

۲- ارایه نقشه سایت و انجام عملیات عمرانی : پس از یافتن محل مناسب، نقشه های تفصیلی سایت، مطابق با استانداردهای مشتری تهیه، و عملیات عمرانی به گونه ای انجام می پذیرد که محل جدید کاملاً محیای نصب تجهیزات مخابراتی گردد. در این فاز از پروژه، تمامی حالات ممکن که منجر به کاهش حداکثری خرید های جدید می گردند مورد توجه قرار خواهند گرفت تا حتی المقدور از سازه ها و تجهیزات سازه ای منصوبه در محل قبلی استفاده گردد.

۳- نصب تجهیزات مخابراتی:بعد از آماده سازی محل جدید برای نصب، تجهیزات مخابراتی و ملحقات مربوطه از محل قبلی باز و بسته بندی گردیده، و به محل جدید منقل می گردند. پس از تحویل به محل جدید، نصب و راه اندازی مجدد آنها انجام خواهد پذیرفت.