پروژه‌های مخابراتی

نماد یکی از معروف ترین و شناخته شده ترین شرکت های ارائه کننده خدمات به شرکت های مخابراتی می باشد.