نصب و راه اندازی سایت های مخابراتی

پروژه های نصب
شرکت نماد، مسبوق به سابقه ای طولانی در اجرای کلید در دست سایتهای مخابراتی، برای مطرح ترین وندور ها و بزرگترین اپراتورهای کشور می باشد.

این دست پروژه ها معمولاً با فرآیند سایت یابی، از طریق معرفی چند کاندید که برآورنده نیازهای فنی پروژه می باشند، و انتخاب بهترین آنها به منظور عقد قرارداد، آغاز گردیده و تحویل گروه عمرانی می گردد تا با آماده سازی محل سایت، محیای نصب تجهیزات مخابراتی گردد.
سپس، تجهیزات به سایت انتقال یافته و مطابق با استانداردهای مشتری نصب می گردند.